Prijava polaganja popravnih ispita, naučničkih ispita i obrane završnog rada – jesenski rok

Učenici koji su upućeni na polaganje popravnog ili naučničkog ispita ili na obranu završnog rada u jesenskom roku dužni su iste prijaviti u učeničkoj referadi u ponedjeljak, 11. srpnja 2022. od 8 do 10 sati.